Algemene voorwaarden van ZENO BV – 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden van Zeno BV.

In deze Algemene Voorwaarden voor opdrachten wordt onder Zeno verstaan de rechtspersoon Zeno B.V. gevestigd te Hengelo Gld. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Zeno en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Zeno en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Gebied van de opdracht, offerte
1.1 – Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
1.2 – De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door Zeno uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door de opdrachtgever is bevestigd en Zeno niettemin met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. De overeenkomst met alle bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten ter zake tussen partijen.
1.3 – In de offerte wordt aangegeven waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen resulteren.
1.4 – Tenzij in de offerte anders is vermeld, zal Zeno de offerte gedurende één maand na de offertedatum gestand doen.
1.5 – Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en hebben slechts betrekking op de opdracht waarbij zij zijn gemaakt.
1.6 – Opdrachtgever zal de door Zeno uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van Zeno uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.
1.7 – Zeno mag gedurende de uitvoering van de Opdracht, op het Gebied van de Opdracht opdrachten van derden aanvaarden, tenzij Zeno en opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Uitvoering van de opdracht, resultaat
2.1 – De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, heeft Zeno de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. Zeno zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
2.2 – Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt Zeno zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.
2.3 – Indien de opdracht (mede) inhoudt de levering van een stoffelijk object, geldt dat met betrekking tot dit stoffelijk object door Zeno geen andere garantie wordt gegeven dan in de offerte van Zeno is omschreven.
2.4 – Indien de opdracht (mede) betrekking heeft op onderzoek aan monsters, geldt dat uitsluitend opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt voor de selectie, de representativiteit, aanduidingen van codes, merk of productnamen en voor de terbeschikkingstelling aan Zeno van de te onderzoeken monsters.
2.5 – Zeno is niet verplicht met de opdracht een aanvang te maken voordat alle door opdrachtgever aan Zeno ter beschikking te stellen zaken daadwerkelijk in de overeengekomen vorm en aantallen aan Zeno ter beschikking zijn gesteld. Met de eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging zal de in artikel 2.1 bedoelde termijn automatisch worden verlengd.
2.6 – Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever behoren te komen c.q. hun oorzaak vinden in door Zeno niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
2.7 – Zeno zal opdrachtgever op de hoogte stellen van bij het onderzoek onmiskenbaar blijkende tekortkomingen in de overeengekomen methoden en overige bij het onderzoek blijkende bijzonderheden, welke naar het oordeel van Zeno van belang zijn voor opdrachtgever. 2.8 – In geval van wijziging van een verleende opdracht door de opdrachtgever bestaande uit of leidend tot een vermindering of opschorting van werkzaamheden van Zeno, heeft Zeno het recht vergoeding van de als gevolg daarvan geleden schade te vorderen.
2.9 – Zeno is gerechtigd bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
Algemene voorwaarden van Zeno BV – 1 januari 2012
3. Geheimhouding
3.1 – Zeno verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van de opdracht, zoals door Zeno aan opdrachtgever verschaft, behoudens voor zover het betreft methoden, programmatuur en werkwijzen waarvan de ontwikkeling niet direct met het geven van de opdracht is beoogd. Bij analyses, metingen of literatuurrecherches strekt de verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte analyse, meting of recherche. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen, duurt de geheimhoudingsverplichting van Zeno voort tot twee jaar na de datum van de eindfactuur van de opdracht of tot twee jaar na de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd.
3.2 – Zeno behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever in haar publieke lijst opdrachtgevers te vermelden tenzij bij het verlenen van de opdracht geheimhouding van de naam van opdrachtgever en van het feit dat het onderzoek is verricht is overeengekomen. In geval van geheimhouding, verplicht Zeno zich daartoe gedurende een periode welke in beginsel eindigt twee jaar na de datum van de eindfactuur van de opdracht of de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd.
3.3 – Voor gegevens van opdrachtgever waarvan Zeno bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van Zeno. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing voor gegevens welke: –reeds in het bezit zijn van Zeno op het moment dat de gegevens aan Zeno worden medegedeeld; –van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van Zeno; –op rechtmatige wijze door Zeno worden verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van Zeno, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens.
3.4 – Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit Zeno van de verplichting tot geheimhouding in de mate die Zeno redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.
3.5 – De geheimhoudingsplicht van Zeno geldt niet wanneer en in zover Zeno ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dat geval treedt Zeno, indien mogelijk, in overleg met opdrachtgever, alvorens de gevaartoestand mede te delen aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.
3.6 – Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.
3.7 – Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, is Zeno gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zich te onthouden van het aanvaarden van opdrachten van derden op het gebied van de opdracht.
4. Rechten op resultaten
4.1 – Binnen het gebied van de opdracht heeft de opdrachtgever het gebruiksrecht van de resultaten van de opdracht, zoals door Zeno aan opdrachtgever verschaft. Dit recht van opdrachtgever is exclusief gedurende de periode waarin Zeno overeenkomstig artikel 3.1 tot geheimhouding is verplicht, zulks behoudens het bepaalde in de artikelen 4.2 en 4.4.
4.2 – Gedurende de periode waarin Zeno overeenkomstig artikel 3.1 tot geheimhouding is verplicht, heeft Zeno het recht de resultaten van de opdracht als bedoeld in artikel 4.1 voor zichzelf te gebruiken.
4.3 – Na afloop van de periode waarin Zeno overeenkomstig artikel 3.1 tot geheimhouding is verplicht, heeft Zeno het recht de resultaten als bedoeld in artikel 4.1 ook ten behoeve van derden te gebruiken en door derden te laten gebruiken.
4.4 – Zeno heeft het recht voor zichzelf te gebruiken en/of voor en/of door derden te laten gebruiken: a. de kennis en ervaring bij Zeno aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht; b. buiten het gebied van de opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen; c. methoden en werkwijzen, voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, voor zover de ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de opdracht is beoogd.
4.5 – Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke objecten, welke het resultaat zijn van de conform artikel 1.3 overeengekomen werkzaamheden, komen – onverminderd het bepaalde in artikel 7.7 – toe aan c.q. zijn eigendom van opdrachtgever, behoudens auteursrecht van Zeno.
5. Openbaarmaking
5.1 – De opdrachtgever zal zonder toestemming van Zeno geen mededeling aan derden doen over de aanpak, werkwijze, cursusmateriaal, e.d. van Zeno.
5.2 – Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeno is het opdrachtgever niet toegestaan:
a. een door Zeno uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke andere wijze ook, dan wel op te slaan in een retrieval systeem;
b. een door Zeno uitgebracht rapport ter inzage te geven buiten de kring van personen die, in aanmerking nemende het gebied van de opdracht, behoren tot rechtstreeks belanghebbenden;
c. een door Zeno uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te (doen) gebruiken ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin;
d. de naam van Zeno, in welke verbinding dan ook, te gebruiken bij het openbaar maken van een deel of gedeelten van een door Zeno uitgebracht rapport en/of voor één of meer van de sub c. genoemde doeleinden.
6. Kennisbescherming
6.1 – Alle rechten van bedrijfsmatige of intellectuele aard met betrekking tot van Zeno afkomstige ontwerpen, werkwijzen, adviezen, cursusmaterialen, etc., voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd, worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van Zeno. Dit geldt ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, werkwijzen, adviezen, cursusmaterialen, etc. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. 6.2 – Voor zover de uitvoering door Zeno van de opdracht leidt tot octrooieerbare materie, heeft Zeno het recht op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen. Zeno neemt hierbij haar verplichting tot geheimhouding volgend uit artikel 3 in acht.
6.3 – Zeno en opdrachtgever zullen elkaar over en weer melden: a. hun vermoeden dat octrooieerbare materie is gevonden; b. het feit dat een octrooiaanvrage wordt ingediend; c. de inhoud van deze aanvrage. Voorts zullen zij elkaar bij het indienen van octrooiaanvragen alle vereiste medewerking verlenen.
6.4 – Indien Zeno geen gebruik wenst te maken van haar recht als bedoeld in artikel 6.2, komt dit recht toe aan opdrachtgever indien en voor zover de octrooiaanvrage (mede) betrekking heeft op de resultaten als bedoeld in artikel 4.1.
6.5 – Maakt Zeno of opdrachtgever gebruik van haar/zijn rechten uit artikel 6.2 dan wel 6.4 dan wordt de aanvrager/houder van het octrooi geacht haar/zijn wederpartij om niet een licentie te hebben verleend op grond waarvan partijen rechten kunnen ontlenen die hen op grond van het bepaalde in artikel 4 toekomen. Op de licentieverlening zijn de overige bepalingen van de opdracht van overeenkomstige toepassing.
6.6 – Het staat de aanvrager/houder te allen tijde vrij een octrooiaanvrage in te trekken, dan wel een verleend octrooi te laten vervallen. Indien opdrachtgever dan wel Zeno een licentie is verleend, wordt hem/haar als eerste de gelegenheid geboden de aanvrage c.q. het octrooi op zijn/haar naam over te schrijven.
7. Prijs en betaling
7.1 – Is in de offerte een ‘vaste prijs’ opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Is in de offerte geen ‘vaste prijs’ opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en Zeno vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Zeno gebruikelijke methoden. Indien in de offerte een ‘richtprijs’ is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Voorts is Zeno in dit laatste geval gerechtigd, wanneer tussen de datum van de offerte en de datum waarop de werkzaamheden (zullen) eindigen een periode is gelegen van één jaar of langer, het nog niet gefactureerde deel van de prijs van de opdracht telkens per 1 januari te indexeren overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de bij Zeno geldende tarieven. 7.2 – Voor opdrachten van EUR 15.000,– en hoger met een verwachte looptijd van drie maanden of langer kan Zeno, indien opdrachtgever daarom verzoekt, een limietbedrag aanhouden. Dit ontheft Zeno automatisch van de verplichting tot voortzetting van de werkzaamheden voor zover daardoor meer aan de uitvoering van de opdracht zou moeten worden besteed dan overeenkomend met dit limietbedrag.
7.3 – Ingeval geen ‘vaste prijs’ in de offerte is opgenomen en met de opdracht een bedrag van meer dan EUR 25.000,– is gemoeid, zal Zeno, indien opdrachtgever daarom bij het verstrekken van de opdracht verzoekt, de desbetreffende rekening specificeren in mensuren en mensuurtarieven, directe materiële kosten en, voor zover van toepassing, outillagegebruik en -tarieven alsmede vergoeding voor gebruikte voorkennis.
7.4 – Tenzij anders vermeld, zijn alle door Zeno in de offerte genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.
7.5 – Zeno behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Zeno kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.
7.6 – Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in de in de offerte genoemde valuta zonder beroep op vermindering of verrekening binnen vijftien dagen na de factuurdatum en tot betaling van zowel de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als de kosten van invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van vijftien dagen overschrijdt.
7.7 – Zeno behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die Zeno in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking stelt, waaronder begrepen de stoffelijke objecten als bedoeld in artikel 4.5, zulks tot het moment waarop het (de) in verband met de opdracht door opdrachtgever aan Zeno verschuldigde bedrag(en) volledig is (zijn) voldaan.
8. Aansprakelijkheid
8.1 – Zeno is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Zeno verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Zeno, uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is, geldt dat Zeno uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens artikel 7.1 verschuldigd is.
8.2 – Voor schade die opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Zeno lijdt, is/zijn Zeno en/of door Zeno bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zeno en/of aan de zijde van door Zeno bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.
8.3 – Opdrachtgever vrijwaart Zeno en/of door Zeno bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Zeno door opdrachtgever of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zeno en/of aan de zijde van door Zeno bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.
8.4 – Ingeval door Zeno bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen zich in verband met de opdracht bevinden op het terrein van opdrachtgever en/of op dat van derden, zal/zullen Zeno en/of door Zeno bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen niet gebonden zijn aan bedingen vervat in poortbriefjes e.d., inhoudende gehele of gedeeltelijke beperking van de uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van opdrachtgever.
8.5 – Zeno aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de resultaten van de werkzaamheden niet voor octrooiering in aanmerking komen of doordat bij toepassing van de resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. 8.6 – Zeno aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Zeno toegeleverde zaken, waaronder begrepen programmatuur, die door Zeno zijn doorgeleverd aan opdrachtgever, tenzij en voor zover Zeno die schade kan verhalen op haar leverancier.
9. Bewaring
Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders overeengekomen, zal Zeno de zaken die in verband met de opdracht aan Zeno ter beschikking zijn gesteld, gedurende twee weken na de datum waarop de resultaten van het onderzoek aan opdrachtgever zijn medegedeeld, bewaren. Eventuele hieraan verbonden kosten worden geacht in de in de offerte vermelde prijs te zijn begrepen. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode een regeling heeft getroffen voor terugzending van bedoelde zaken staat het Zeno vrij passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, daaronder mede begrepen kosten welke met langere bewaring zijn gemoeid, komen ten laste van opdrachtgever.
10. Diversen
10.1 – Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van opdrachtgever zal opdrachtgever, indien Zeno daar tijdig om verzoekt, hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van Zeno stellen.
10.2 – Opdrachtgever en/of zijn personeel zijn bij verblijf in gebouwen en/of op terreinen van Zeno verplicht zich te houden aan de ‘huisregels’ welke gelden voor de gebruikers van de betrokken gebouwen of terreinen. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat zijn personeel zich gedraagt in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.
10.3 – Indien hetzij opdrachtgever hetzij Zeno niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht zenden en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.
10.4 – Aanspraken van opdrachtgever jegens Zeno die voortvloeien uit c.q. verband houden met de uitvoering van een opdracht door Zeno en/of door Zeno bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen één jaar na de datum van de eindfactuur uitdrukkelijk zijn kenbaar gemaakt, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij onmogelijk binnen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht kon voldoen.
10.5 – Indien Zeno enige zaak van opdrachtgever onder zich heeft in het kader van de werkzaamheden, is Zeno gerechtigd die zaak onder zich te houden, totdat alle in verband met de opdracht door opdrachtgever verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die bedragen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
11. Geschillen
11.1 – Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.2 – Op de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.2 is Nederlands recht van toepassing.

Download onze Algemene voorwaarden hier